RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO,

Cz. I niniejszym zawiadamiamy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych pochodzących od osoby której dane dotyczą:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, a zatem podmiotem, który dane osobowe przetwarza jest Laser Parts Jacek Sobiecki, ul. Dworcowa 20/22, 87-630 Skępe zwana dalej „Administratorem”.

2. Informujemy, że nie powołaliśmy inspektora danych osobowych. W sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.laser-parts.pl

3. Informujemy, że Państwa adres e-mail jest w naszej bazie. Przekazany został nam podczas korzystania z zapytania, ogłoszenia, zapisania się do newslettera, przesyłania materiałów prasowych w związku z podjętą między nami współpracą i zawarciem umowy (pod którym to pojęciem rozumieć należy również podejmowanie czynności przed zawarciem umowy, jej realizację), pozyskania z Państwa strony Internetowej, przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON.

4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu oraz w oparciu o następującą podstawę prawną: przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania (czynności poprzedzających zawarcie, zawarcia, realizacji) umowy, której jesteśmy stronami, przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych, obowiązków administracyjnych, przepis art. 6 ust. 1 lit f RODO, a zatem nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ustalania, dochodzenia oraz obrony roszczeń związanych z zawieranymi między nami umowami związane z windykacją, dochodzeniem należności, jak również korzystania usług odbiorców danych, przepis art. 6 ust. 1 lit a RODO, a zatem w przypadku prowadzeniem wobec Państwa działań o charakterze marketingowym oraz promocyjnych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych pozostają przedsiębiorstwa świadczące na naszą rzecz usługi, a zatem firmy kurierskie, świadczące usług przewozowe lub pocztowe, firmy marketingowe, dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT, podmiotu świadczące usługi fotograficzne oraz audiowizualne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, organy i instytucje publiczne.

6. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas trwania umowy oraz jej wykonywania, jak również w późniejszym czasie do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową i realizacją obowiązków prawnych, albo do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

7. Informujemy również, że w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian, możesz zgłosić nam taką dyspozycję mailowo, wysyłając wiadomość na adres: laser-parts@laser-parts.pl. W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: laser-parts@laser-parts.pl

9. Wskazujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych o których mowa w pkt. 3 pozostaje dobrowolne. Niepodanie niektórych danych osobowych będzie uniemożliwiać nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną, zawieranie umów, czy też podejmowanie działań marketingowych lub promocyjnych.

10. Informujemy również, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.Cz. II. Jeżeli to Państwa dotyczy prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych osób fizycznych reprezentujących naszego kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie/współpracę z nami w związku z podjętą między nami współpracą i realizacji umowy.

1. Informujemy , że w związku z podjętą między nami współpracą i realizacją umowy przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu służbowego, stanowisko, miejsce pracy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej tj. dane osobowe w kategorii dane kontaktowe.

2. Wskazane w pkt. 1 dane osobowe pozyskujemy od naszych kontrahentów, osób z którymi zawieramy umowy i dotyczą one Państwa jako osób fizycznych reprezentujących naszego kontrahenta lub zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu, współpracę z nami w związku z zawartymi umowami, świadczonymi usługami.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania zadań Administratora związanych z wykonaniem zawartych umów, świadczonych usług. Podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, a zatem nasz prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być bowiem niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego, a podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Informujemy, że Państwa dane nie podlegają przekazaniu do odbiorców danych osobowych, chyba że konieczność ich przekazania będzie wynikała z realizacji zawartych umów lub wykonania na rzecz podmiotów od których dane otrzymaliśmy usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe oraz usługi księgowe biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne.

5. Informujemy, że wskazane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe o których mowa w pkt 1 przechowywane są wyłącznie przez okres: niezbędny dla realizacji zawieranej między nami umów, świadczenia usług, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonaniem umowy związanej ze świadczonymi usługami, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych, archiwizacyjnych.

7. Informujemy, że w przypadku uzyskiwania tych danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, osobom których dane osobowe w ten sposób uzyskiwana i przetwarzane dotyczą przysługują prawa o których mowa w Cz. I pkt. 1, 2, 7, 9.

8. Zobowiązujemy naszego kontrahenta do poinformowania osób fizycznych których niniejsza klauzula dotyczy o jej treści oraz stosowanych przez nas zasadach ochrony danych osobowych takich osób.

Z poważaniem/Best regards,

Jacek Sobiecki
Właściciel
Kom: +48 501 676 186
E-mail: laser-parts@laser-parts.pl
Web: www.laser-parts.pl

Laser Parts Jacek Sobiecki
ul. Dworcowa 20/22
87-630 Skępe
Polska

NIP: 893-104-80-94
REGON 340043718


Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.